Mag ik nog aan Direct Marketing doen?

Ja, maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De personen aan wie jij je Direct Marketing richt moeten klant van jou zijn. Dit betekent dat ze een dienst of goed moeten hebben afgenomen. Personen die zich alleen hebben aangemeld voor een nieuwsbrief, of bijvoorbeeld een enquête hebben ingevuld, vallen hier dus niet onder. Je moet dan specifiek toestemming vragen voor de Direct Marketing aan die personen.

Voldoe ik na het invullen opstellen van een Privacy Statement helemaal aan de AVG wetgeving?

Nee. Je voldoet dan slechts voor een gedeelte aan de AVG wetgeving. Overige zaken die je moet regelen zijn bijvoorbeeld het maken van een verwerkingsregister. Maar ook passende beveiligingsmaatregelen treffen met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens die jij verkrijgt. Ook moet je bijvoorbeeld afspraken maken met degene die de persoonsgegevens verwerkt als je dat niet zelf doet.

Wil je hulp bij het volledig AVG-proof worden? Neem dan contact met ons op.


Wanneer moet het Privacy Statement worden verstrekt?

De wetgeving schrijft voor dat je op het moment dat je de persoonsgegevens verkrijgt, de persoon in kwestie de informatie moet verstrekken. 

Wanneer ben ik gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?

Stel jij samen met een andere organisatie de doelen vast waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld? Dan ben je gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Je moet dan ook samen een Privacy Statement opstellen. Op dit moment voorzien wij niet standaard in een gezamenlijk Privacy Statement. Echter verschilt de verstrekking van de informatie slechts op 1 punt. Wil jij gezamenlijk een Privacy Statement opstellen? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen dat dit achteraf wordt aangevuld en in orde wordt gemaakt.

Wat moet gedaan worden met de persoonsgegevens die ik al heb?

Hiervoor hoef je geen nieuw Privacy Statement op te stellen. Het kan uiteraard wel netjes zijn om de personen op de hoogte te brengen van jullie nieuwe Privacy Statement. Dit draagt namelijk bij aan de transparantie van jullie organisatie. 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

Wanneer verwerk je persoonsgegevens?

Met verwerking wordt bedoeld: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen, vastleggen, ordenen structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Denk bijvoorbeeld aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wanneer heb ik een Privacy Statement nodig?

Op het moment dat jij persoonsgegevens verwerkt van klanten of leden hebben je een Privacy Statement nodig. Je kan de voorvragen doorlopen om te kijken of jij een Privacy Statement nodig hebt.

Wat is een Privacy Statement?

Officieel heet het geen Privacy Statement. In de AVG wetgeving wordt alleen gesproken over “wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens al de volgende informatie:”. Deze informatievoorziening kan ook wel een Privacy Statement genoemd worden. Je legt in dit Statement onder andere uit wat je met de persoonsgegevens doet, wat het doel is en met wie je bijvoorbeeld de persoonsgegevens deelt.