Inleiding

In dit factsheet wordt nader ingezoomd op het onderwerp ‘profilering’ en het daarmee nauw samenhangende nemen van ‘besluitvorming gebaseerd op uitsluitend geautomatiseerde verwerking’ (hierna: ‘besluitvorming’). Beide zijn in principe toegestaan maar niet zonder beperkingen.

Beide onderwerpen zullen nader uitgelicht worden en aan de hand van een schema kan in dit factsheet gekeken worden of je aan de AVG wetgeving voldoet. Daarbij staat centraal of het is toegestaan wat je als organisatie doet.

‘Besluitvorming’

Van ‘besluitvorming gebaseerd op uitsluitend geautomatiseerde verwerking’ is sprake wanneer besluiten worden genomen zonder menselijke tussenkomst. Daarbij is het belangrijk dat voor de betrokken personen rechtsgevolgen kunnen ontstaan of de betrokkene op een andere manier in aanmerkelijke mate kan treffen.

In het schema hieronder kan gecontroleerd worden of je organisatie hieraan voldoet en of het toelaatbaar is wat je doet.

Voldoet jouw organisatie hieraan dan zijn, onder andere, de volgende bepalingen van toepassing op jouw organisatie;

  • je moet de betrokken personen informeren over het bestaan van deze  ‘besluitvorming’.
  • je moet informatie geven over de onderliggende logica, wat het belang is van jouw organisatie om gebruik te maken van deze ‘besluitvorming’ en wat de te verwachten gevolgen hiervan zijn voor de betrokkene.

Ook hebben de betrokken personen enkele rechten met betrekking tot deze ‘profilering’ en/of ‘besluitvorming’. Zo moet in sommige gevallen het mogelijk zijn dat er menselijke tussenkomst plaatsvindt voordat een besluit wordt genomen. Dit laatste is ook opgenomen in het schema.

‘Profilering’

‘Profilering’ is een onderdeel van de ‘besluitvorming’. Door middel van ‘Profilering’ kan namelijk een besluit worden genomen. In de AVG wordt ‘Profilering’ op de volgende manier omschreven: “elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen”.

Van zo’n situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer advertenties gericht worden getoond tonen  aan personen die zich op het internet bevinden aan de hand van een zeer uitgebreid profiel dat is opgemaakt van deze personen. Eigenlijk vindt dan een voorspelling plaats van goederen of diensten waarin de persoon geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Het moet wel gaan om ‘uitsluitend geautomatiseerde verwerking op basis van profilering’. ‘Profilering’ met dus menselijke tussenkomst is in beginsel is gewoon toegelaten. Hier is één uitzondering op; wanneer de ‘profilering’ gedaan wordt op basis van een gerechtvaardigd belang van jouw organisatie heeft de betrokken persoon het recht om daar bezwaar tegen te maken. Zie hiervoor onze Factsheet Grondslagen.

Meer informatie?

Bovenstaande zaken zijn zowel opgenomen in onze “Privacy Verklaring” als in ons “Privacy Beleid AVG”. Maakt jouw organisatie gebruik van ‘bijzondere persoonsgegevens’ of de persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar? Zie ook de overige Factsheets op onze site. Heb je een vraag? dan kan je altijd contact met ons opnemen via: info@juridischehulponline.nl. Behoefte aan meer factsheets of een document dat je helpt bij het AVG proof worden? Zie dan onze site.

Schema 1

Definities

Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking: op het moment dat de verwerking van de persoonsgegevens door middel van een computer of soortgelijk product wordt gedaan, is sprake van een geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking. Alleen als alle stappen van de verwerking handmatig worden gedaan is hier geen sprake van.

Rechtsgevolgen: het recht verbindt een bepaald gevolg aan een rechtsfeit. De rechtspositie van de betrokkene kan dus veranderen. Denk hierbij aan de (automatische) opzegging van een abonnement.

In aanzienlijke mate worden geraakt: dit is niet makkelijk te definiëren. Gedacht kan worden aan profilering waarbij zeer uitgebreide profielen opgesteld, het voorspellen van het gedrag van betrokken personen of zeer persoon afhankelijke profielen zoals ziektes. Maar ook het richten op kwetsbare groepen of minderheidsgroepen kan hieronder vallen.

Uitdrukkelijke toestemming: door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.

Deze pagina downloaden? Klik dan hier!

Aan de tekst in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document dient slecht een informatief doel en gaat slechts over de AVG. De overige verordeningen en uitvoeringswetten zijn niet in dit document opgenomen. Vastgesteld op 21-02-2018.