Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR (EN)). Deze verordening brengt een aantal grote veranderingen met zich mee ten opzichte van de oude Nederlandse Wetgeving. Ook over het verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar is in sommige gevallen aan specifieke regels verbonden.

Gegevens van kinderen

Het verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar is niet in alle gevallen zomaar toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij diensten die via de informatiemaatschappij worden aangeboden aan kinderen onder de 16 jaar. Op dat moment moet de organisatie de toestemming voor het verwerken van die persoonsgegevens ook krijgen van de personen die het ouderlijk gezag dragen van het kind. Door het onderstaande schema te doorlopen kan gekeken worden of jouw organisatie dergelijke diensten aanbiedt.

Schema 1

 

*: Dienst wil zeggen elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding is.
**: Op afstand wil zeggen een dienst die wordt geleverd zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn.
***: Langs elektronische weg wil zeggen dat de dienst wordt verzonden en ontvangen via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen.
****: Zie in dit verband ook onze Factsheet Toestemming.

Om bovenstaande wat beter uit te leggen zullen hieronder een aantal voorbeelden worden geven van situaties waarin geen sprake is van een dienst langs de informatiemaatschappij:

  • raadpleging van een elektronische catalogus in een winkel, in de fysieke aanwezigheid van de klant;
  • reservering van een vliegtuigticket via een computernetwerk in een reisagentschap, in de fysieke aanwezigheid van de klant;
  • diensten met een materiële inhoud, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt zoals (bank)automaten, parkeerplaatsen of het wegennet (tol);
  • offline diensten zoals het verspreiding van cd-rom's;
  • raadpleging van een advocaat via telefoon/fax;
  • het aanbieden van diensten via de televisie, radio of teletekst.

LET OP! De AVG verplicht de verwerkingsverantwoordelijke om redelijke inspanningen te verrichten binnen de beschikbare technologie om te controleren of de persoon die het ouderlijke gezag draagt zijn of haar toestemming heeft gegeven. Zie voor meer informatie over de toestemming onze Factsheet Toestemming.

Meer informatie?

Raadpleeg dan onze website. Heb je een vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via: info@juridischehulponline.nl. Behoefte aan meer factsheets of een document dat je helpt bij het AVG proof worden zoals een Privacy Verklaring of een Verwerkingsregister? Zie ook onze site.

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Denk bijvoorbeeld aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen, vastleggen, ordenen structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Toestemming: van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Zie ook onze Factsheet Toestemming.

Deze pagina downloaden? Klik dan hier!

Aan de tekst in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document dient slecht een informatief doel en gaat slechts over de AVG. De overige verordeningen en uitvoeringswetten zijn niet in dit document opgenomen. Vastgesteld op 21-02-2018.