Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR (EN)). Deze verordening brengt een aantal grote veranderingen met zich mee ten opzicht van de oude Nederlandse Wetgeving. Zo worden ook aanvullende eisen gesteld aan het doorgeven van persoonsgegevens. Het gaat hier dan om het doorgeven van persoonsgegevens buiten Nederland, ook wel Dataexport genoemd.

Dataexport

Het doorgeven van persoonsgegevens binnen Nederland mag. Hier worden geen aanvullende eisen aangesteld. Het uitgangspunt binnen Nederland is namelijk dat iedereen dezelfde standaard hanteert met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alleen geen export. Het doorgeven van persoonsgegevens buiten de landsgrenzen is dit wel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is uitgeven door de Europese Unie. Binnen de landen van de Europese Unie wordt dus ook dezelfde standaard gehanteerd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen aan organisaties in deze landen doorgegeven worden zonder aanvullende voorwaarden. Ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein behoren bij deze landen. Gezamenlijk worden dit de EER landen genoemd.

Op het moment dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER spreekt men van Dataexport. In de AVG worden hier dan ook aanvullende voorwaarden aan gesteld. Ook het doorgeven van persoonsgegevens aan internationale organisaties mag niet zonder deze aanvullende voorwaarden.

Het adequaatheidsbeluit

Zoals gezegd worden aan het doorgeven van persoonsgegevens aan landen buiten de EER, of aan internationale organisaties, aanvullende voorwaarden gesteld. Één van deze voorwaarden is of voor het het land, of internationale organisatie, een adequaatheidsbesluit is afgegeven door de Europese Commissie. Door de AVG wordt dit omschreven als: “een besluit waarbij het beschermingsniveau adequaat wordt verklaard”.

De Europese Commissie beoordeelt of een land, en deel van het land of een sector, of een internationale organisatie voldoet aan de standaarden die gesteld worden aan het verwerken van persoonsgegevens. Op het moment dat wordt voldaan aan deze standaarden mogen de persoonsgegevens doorgegeven worden. Via deze link kan gekeken worden welke landen e.d. zo’n adequaatheidsbesluit hebben gekregen: Adequaatheidsbesluit Europese Commissie.

Let op! Een dergelijk besluit kan ook weer ingetrokken worden.

Passende waarborgen

Bestaat voor het doorgeven van persoonsgegevens geen adequaatheidsbesluit? Dan mogen de gegevens niet zonder meer worden doorgegeven. Als organisatie moet gezorgd worden voor passende waarborgen. Daarnaast moeten voor de betrokken personen afdwingbare rechten aanwezig zijn en moeten deze personen een rechtsmiddel kunnen aanwenden hiertegen.

De AVG geeft een aantal situaties weer wanneer sprake is van passende waarborgen. Dit zijn onder andere:

  • een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen;
  • bindende bedrijfsvoorschriften die voldoen aan de eisen zoals die worden gesteld in art. 47 AVG;
  • op basis van de AVG goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen.  

In het geval van een van de bovenstaande situaties is geen toestemming nodig van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onder voorbehoud van toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens is het ook toegestaan om persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie als:

  • passende waarborgen worden geboden door contractbepalingen tussen de partijen waaraan persoonsgegevens worden doorgegeven, of;
  • bepalingen die zijn opgenomen in de administratieve regelingen tussen overheidsinstanties of -organen.

LET OP! Deze aanvullende voorwaarden moeten ook worden medegedeeld in de Privacy Verklaring. In de Privacy Verklaring die wij aanbieden is dit opgenomen.

Overige Situaties

Naast bovenstaande twee mogelijkheden om persoonsgegevens door te geven, worden door de AVG nog een aantal mogelijkheden geboden om de persoonsgegevens door te geven. Dit zijn onder andere:

  • de betrokken personen hebben uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte ingestemd;
  • de doorgifte is noodzakelijk op basis van gewichtige redenen van algemeen belang;
  • de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hierboven is in grote lijnen uitgezet wanneer persoonsgegevens doorgegeven mogen worden aan derde landen of internationale organisaties. De AVG biedt nog meer mogelijkheden om de persoonsgegevens. Benieuwd naar deze? Neem dan contact met ons op via: info@juridischehulponline.nl.

In het schema hieronder kan kort gekeken worden of voldaan is aan de AVG wetgeving met betrekking tot het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

Schema 1

 

Meer informatie?

Raadpleeg dan onze website. Heb je een vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via: info@juridischehulponline.nl. Behoefte aan meer factsheets of een document dat je helpt bij het AVG proof worden zoals een Privacy Verklaring of een Verwerkingsregister? Zie dan onze site.

Definities

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dat in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt.

Deze pagina downloaden? Klik dan hier!

Aan de tekst in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document dient slecht een informatief doel en gaat slechts over de AVG. De overige verordeningen en uitvoeringswetten zijn niet in dit document opgenomen. Vastgesteld op 21-02-2018.