Datum

9 juli 2018

Categorieën

Algemeen

DUTCH version

We zijn ontzettend trots dat wij één van de finalisten zijn van de HiiL Innovating Justice Challenge 2018!

Wat is de HiiL Innovating Justice Challenge 2018?

De HiiL Innovating Justice Challenge 2018 is een wereldwijde challenge voor innovatieve start-ups in de juridische wereld. HiiL heeft een wereldwijde missie om het recht zo laagdrempelig mogelijk te maken, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Om dit doel te bereiken ondersteunen zij start-ups met innovatieve ideeën en oplossingen, start-ups die HiiL’s missie en visie op vernieuwing in het recht delen.
De Innovating Challenge is een van HiiL’s manieren om de meest vernieuwende start-ups te vinden!

De winnaar van de Award zal ondersteuning krijgen van HiiL’s Acceleration Programme.

JHO is finalist!
 
Juridische Hulp Online is uit meer dan 400 aanmeldingen als een van de 50 finalisten geselecteerd!

De HiiL Justice Accelerator beoordeelde de aanmeldingen met vijf criteria voor ogen: impact, duurzaamheid, schaalbaarheid, uniciteit en team.

Op 2 oktober a.s. mogen wij in een zinderende finale ons bedrijf in de spotlights zetten en gaan we HiiL ervan overtuigen dat wij een terechte winnaar zijn van de Award en van deelname aan het accelerator programma.

Wat doet JHO?

JHO levert online diensten voor particulieren en bedrijven die behoefte hebben aan deskundige rechtshulp.
Met onze ervaren advocaten en juristen én de door ons zelf ontwikkelde innovatieve tools, biedt JHO een breed scala aan juridische modellen en op-maat-oplossingen voor kwesties op het gebied van het Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Familierecht, Strafrecht en Privacy wetgeving. Ook de andere rechtsgebieden zullen op korte termijn door ons ontgonnen worden!

En hoe werkt het?
 
Gewoon vanuit de luie stoel kan een rechtzoekende via onze site juridische informatie opvragen, rechtsgeldige documenten opstellen of procedures opstarten. Alle informatie, documenten en procedures zijn door onze advocaten en juristen uitgedacht. Doordat JHO gebruik maakt van slimme documentgeneratoren, kan de rechtzoekende zelf eenvoudig en laagdrempelig zijn weg vinden naar de juiste juridische documenten of het advies dat nodig is. Ons juristenteam controleert de stukken en maakt deze op maat als dat nodig is. Uiteindelijk kunnen de documenten door ons worden ingediend bij de juiste instanties.

Het leveren van deskundige en betrouwbare rechtshulp kan anno 2018 betaalbaar en laagdrempelig zijn. JHO ontzorgt de rechtszoekende op een vernieuwende en eenvoudige manier. Onze finaleplek in de HiiL Innovating Justice Challenge 2018 versterkt ons vertrouwen dat wij met JHO goed op weg zijn!


ENGLISH Version

We are very proud that we are selected as one of the finalists of the HiiL Innovating Justice Challenge 2018!

What is the HiiL Innovating Justice Challenge 2018? 

The HiiL Innovating Justice Challenge 2018 is a global challenge for innovative start-ups in the legal world. HiiL has a worldwide mission to make the law as accessible as possible, so that it is accessible to everyone. To achieve this goal, they support start-ups with innovative ideas and solutions, start-ups that share HiiL's mission and vision of innovation in law. The Innovating Challenge is one of HiiL's ways to find the most innovative start-ups!

The winner of the Award will receive support from HiiL's Acceleration Program.

JHO is finalist! 

Juridische Hulp Online is selected from more than 400 applications as one of the 50 finalists! 

The HiiL Justice Accelerator assessed these applications with five criteria in mind: impact, sustainability, scalability, uniqueness, and team.

On the 2nd of October, in a blistering finale, we are able to put our company in the spotlights and we will convince HiiL that we are a justified winner of the Award and of participating in the accelerator program.  

What does JHO do? 

JHO provides online services for individuals and businesses that require expert legal assistance.
With our experienced lawyers as well as the innovative tools developed by us, JHO offers a wide range of legal models and tailor-made solutions for employment law, company law, family law, criminal law and privacy law issues. The other jurisdictions will also be exploited by us in the short term!

And how does it work? 

From the comfort of a chair, a legal seeker can request legal information via our site, create legally valid documents or start procedures. All information, documents and procedures have been devised by our lawyers. As JHO makes use of smart document generators, the legal seeker can easily find his way to the right legal documents or advice that is needed. Our lawyer team checks the documents and tailors them when necessary. Ultimately, the documents can be submitted by us to the correct authorities. 

The delivery of expert and reliable legal assistance can be affordable and accessible in 2018. JHO relieves the legal seeker in an innovative and simple way. Our final spot in the HiiL Innovating Justice Challenge 2018 reinforces our confidence that we are on the right track with JHO! Delen