JuridischeHulp-Online.NL BV (JHO) (KvK 68606435) levert diensten (Diensten), als software-as-a-service via het platform https://juridischehulponline.nl (Platform).

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of de Diensten van JHO? Neemt u dan contact op via info@juridischehulponline.nl of via de chat functie op het Platform.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van JHO aan u als gebruiker (Gebruiker).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten aan u als Gebruiker. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van alle werknemers van JHO en elke persoon betrokken bij de uitvoering van de Diensten en op wie in verband daarmee een aansprakelijkheid zou kunnen rusten. De Gebruiker vrijwaart JHO tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de uitvoering van de Diensten.
 3. JHO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor eventuele geleden schade dan wel toekomstig te lijden schade met betrekking tot de door JHO aangeboden Diensten. Gebruik van de door JHO geleverde Diensten zijn volledig voor eigen rekening en risico van Gebruiker.
 4. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van JHO beperkt tot het bedrag dat eventueel door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door JHO aan een Gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Een aanspraak vervalt als JHO niet binnen één maand na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 5. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de Diensten zal JHO de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. JHO is echter voor een tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. JHO is door de Gebruiker gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Gebruiker te aanvaarden. JHO kan zonder overleg gebruik maken van de Diensten van derden als procesvertegenwoordigers en vertalers. In geval JHO anderen inschakelt zal JHO zoveel als mogelijk met de Gebruiker overleg voeren.
 6. De algemene voorwaarden van JHO beschikbaar op het Platform.
 7. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 8. Ontbinding van de met JHO gesloten overeenkomst door Gebruiker op grond van een eventueel herroepingsrecht is volledig uitgesloten.

Diensten

 1. JHO biedt Diensten aan voor het opstellen, controleren en aanpassen van juridisch rechtsgeldige documenten, het in gang zetten van juridische procedures en het uitbesteden van juridische processen. (de Diensten).
 2. JHO levert de Diensten op grond van een digitale bevestiging en betaling door Gebruiker.
 3. JHO heeft een inspanningsverplichting aan Gebruiker met betrekking tot het leveren van de Diensten.
 4. Bij JHO Gebruiker er voor kiezen de Diensten zelf of via een aan JHO verbonden partner (Partner) af te handelen. Per rechtsgebied werkt JHO samen met een voorkeurspartner. Op het Platform van JHO leest u meer over de Partners.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze: ‘zelf doen’ of middels een aan JHO verbonden Partner. Gebruiker maakt zijn/haar keuze kenbaar op het Platform van JHO. De keuze van Gebruiker wordt door JHO geregistreerd en opgeslagen.
 6. In het geval van de keuze ‘zelf doen’ is Gebruiker verantwoordelijk voor het indienen van het juridisch rechtsgeldig document en het afhandelen van de juridische procedure.
 7. In het geval Gebruiker specifiek kiest voor één aan JHO verbonden Partner geeft Gebruiker JHO toestemming de door Gebruiker verschafte gegevens te delen met deze aan JHO verbonden Partner.
 8. JHO staat met haar Partners garant voor de juridische relevantie van de Diensten. Eventueel maatwerk kan ter zitting door Gebruiker worden verzocht en verloopt zonder tussenkomst van JHO. Bij de invulling van het verzoek tot maatwerk staat het de Gebruiker vrij te kiezen voor een juridisch specialist.

Tegenstrijdig belang

 1. Het kan voorkomen dat de Diensten van JHO door partij een wederpartij (tevens Gebruikers) wordt afgenomen. In die gevallen heeft geen van beide Gebruikers een voorkeursrecht op de Diensten van JHO.
 2. JHO doet geen onderzoek naar het bestaan van een eventueel tegenstrijdig belang bij het leveren van de Diensten. Mocht dit toch naar voren komen dan zal JHO dit echter direct melden en de dienstverlening aan beide Gebruikers opschorten.
 3. Gebruikers zijn vrij om gebruik te blijven maken van de Diensten.

Gebruik van JHO.nl en de Software

 1. Als Gebruiker gebruik wil maken van de Diensten, moet Gebruiker zich registreren op het JHO Platform. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het account van Gebruiker.
 2. Het account is persoonlijk. Houdt accountgegevens en wachtwoord strikt geheim.
 3. Medewerkers van JHO hebben toegang tot het account van Gebruiker als dat voor het verlenen van onze Diensten noodzakelijk is. Zie ook het Privacy Statement.
 4. JHO heeft het recht een account (tijdelijk) te blokkeren. Dit doet JHO als het redelijke vermoeden bestaat dat met accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden.

Geschillen

 1. Nederlands recht is op geschillen tussen JHO en Gebruiker van toepassing, die niet vallen onder de begrotingsbevoegdheid van de Deken der Orde van Advocaten te Utrecht.
 2. Geschillen worden door JHO bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter.

Geheimhouding

 1. JHO is verplicht alle vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaat JHO alle informatie waarvan Gebruiker heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. JHO heeft haar privacy beleid vastgelegd in een Privacy Statement.
 3. Op verstrekking van informatie zijn de regels van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van toepassing.

Garantie

 1. JHO garandeert dat de Diensten juridisch up-to-date zijn.
 2. Blogs worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar JHO is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden in deze bronnen.
 3. JHO wordt de mogelijkheid geboden tot herstel zonder nadere kosten. Voor Gebruiker geldt een meldplicht - op straffe van verval van het recht op ingebrekestelling - binnen 14 dagen na afgifte van de Diensten.
 4. JHO is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door een Gebruiker zijn verstrekt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.